Kostnader i barnehager 2015

2017: Rapporten presenterer analyser av kostnader i barnehagene for regnskapsåret 2015. Tilsvarende analyser har vært gjort årlig siden 2001, og Telemarksforsking har hatt oppdraget fra og med 2010-årgangen. Rapporten er del av et treårig prosjekt som avsluttes i 2017.

Oppsummering:

Enhetskostnadene i kommunale barnehager har ikke økt fra 2014 til 2015, mens kostnadene i ordinære ikkekommunale barnehager har økt med 5,4 %. Kostnadsforskjellen mellom disse er nå kun 3,7 % av det kommunale kostnadsnivået.

Særlig har pensjonsutgiftene nærmet seg veldig. Antall plasser i kommunale barnehager minker mens den privateide delen av sektoren øker. Totale kostnader i sektoren anslås til 49,0 mrd. kr.


Forfattere: Trond Erik Lunder, Brynjulv Eika og Per Kristian Roko Kallager
Rapport: 395
Utgitt: 2017
Oppdragsgiver: Utdanningsdirektoratet