En barnehagesektor i endring

Hvilken betydning har framveksten av barnehagekjedene?

Barnehagesektoren er i en utvikling hvor stadig flere barnehager inngår i kjeder, og det er særlig de store kjedene som vokser. Dette notatet diskuterer bakgrunnen for denne utviklingen og hvilke konsekvenser dette kan ha for barnehagesektoren. Analysen tar utgangspunkt i målsettingene for barnehagesektoren og de virkemidlene som barnehagemyndighetene har til rådighet. Store eiere kan ha positiv innflytelse på barnehagene og sektoren, og noe av utviklingen er en naturlig konsekvens av økte
krav til profesjonalisering i sektoren. Samtidig er det flere potensielle utfordringer knyttet til store og ressurssterke eiere, som dagens system ikke er egnet til å håndtere

Utgivelsesår:2019
Forfatter: Trond Erik Lunder
Utgiver:Telemarksforskning