Hva kjennetegner gode barnehager

Nøkkelen til kvaliteten i enhver barnehage ligger hos de ansatte og i samarbeidet mellom barnehage og hjem. Tillit og god kommunikasjon må derfor alltid ligge som en grunnmur i bunnen. Oppsøk derfor barnehager som er åpne og ærlige om drift, økonomi og rammevilkår. Barnehager som prioriteter god bemanning og ansatte med utdanning.    

Rammevilkårene i den enkelte kommune vil kunne påvirke muligheter og forutsetninger, men det er graden av opplevd kvalitet i relasjonene mellom barn og ansatte som til syvende og sist er avgjørende for hvor god den faktiske kvaliteten blir i enhver barnehage. Alt kommer derfor an på de ansatte i barnehagen. Det er ikke alle som egner seg til arbeide med barn og i barnehage, og da skal de heller ikke være der. God ledelse, der de rette ansatte blir rekruttert og beholdt, er av avgjørende betydning.

Nøkkelen til kvalitet ligger hos de ansatte
og i samarbeidet mellom barnehage og hjem.

For å gjøre en god jobb må barnehageansatte alltid spørre seg selv hva de gjør og hvorfor gjennom kontinuerlig refleksjon. Det er viktig at personalgruppa har et kritisk blikk på egen praksis, og ikke følger strømmen av pedagogiske retninger og programmer som tilbys, uten refleksjoner i forkant og underveis. Det er de ansatte som jobber i barnehagen som har kunnskap om barnehagehverdagen, og foreldre / foresatte skal kunne forvente at de ansatte jobber for å ta de valgene som de til enhver tid mener er best for barna. Derfor er det viktig at de ansatte har stor grad av autonomi i arbeidet sitt, at de ikke blir pålagt å følge standardiserte arbeidsmetoder fra eier. Barnas beste skal alltid ha første prioritet!

KJENNETEGN PÅ GODE BARNEHAGER:

At leken og barndommen har hovedfokus. Med forankring i Barnekonvensjonen og § 104 i Grunnloven – Barnets beste.

God bemanningstetthet og høy grad av utdannet personale.

At det blir satt inn vikar fra dag en. Ved fravær, som for eksempel sykdom og kursing.

Stedlig leder i barnehagen.

Barnas opplevelse av trygghet, omsorg og trivsel, og mulighet for utfoldelse og utvikling gjennom lek, aktiviteter, vennskap og gode relasjoner.

Ansattes egnethet, kunnskap og kompetanse for å legge til rette for en spennende, god og variert hverdag, deres fysiske og psykiske tilstedeværelse og engasjement – satt i sammenheng med det psykososiale arbeidsmiljøet.

Foreldrenes mulighet til medvirkning, tillit til de ansatte og jobben som gjøres med barna deres.

Barnehager som stiller seg kritisk til pedagogiske programmer, kartlegging og systematisk læring er et sunnhetstegn.


FARESIGNALER:

Lav bemanningstetthet og lav grad av utdannet personale. Sjekk barnehagen på Barnehagefakta.no.

Hyppig utskiftning av personalet.

Eiere som lokker med ting som er umulig å innfri. For eksempel vennegaranti eller mobbefri barnehage.

Barnehager som pålegger de ansatte til systematisk bruk av pedagogiske programmer og verktøy i arbeidet sitt.

Høy sum å betale i kostpenger. Summen du betaler gjenspeiler ikke nødvendigvis mattilbudet som blir gitt.

Matlagingen blir utført av grunnbemanningen. Det går ut over tilstedeværelsen og muligheten til å følge opp barna.

Taushetskultur blant de ansatte. Ansatte som ikke forteller hvordan arbeidsbetingelser og rammevilkår faktisk er.

Stemningen mellom de ansatte er avmålt eller dårlig.

Hvordan du blir møtt som forelder. Er det ekte, hjertelig og imøtekommende?

Fraværende eller «usynlig» eier og ledelse.

FORHOLD FORELDRE BØR VÆRE KLAR OVER:

Rammevilkår: Økonomi og antall barn per ansatt henger sammen. Her spiller finansieringsmodellen en sentral rolle, da det prioriteres ulikt fra en kommune til en annen. Fra den kommunen som gir mest i tilskudd til den som gir minst skiller det over kr. 100.000,- per barn under 3 år.

Åpningstider: Lang åpningstid kan være både et pluss og et minus. Det vil være positivt for foreldre som trenger lang åpningstid pga. av arbeid / pendling. Det kan også være et minus på grunn av at vaktene må strekkes utover dagen, noe som fører til at kjernetiden, da alle ansatte er på jobb samtidig blir kortere.

Ute og inne: Fysiske lokaler, uteområde og beliggenhet betyr ikke alt. Det kan være et pluss at det er gode fasiliteter, men ikke la deg blende. Det er de ansatte det uansett kommer an på. Relasjonene mellom barna og de ansatte.

Temabarnehager: som satser mye på ett eller få områder må nødvendigvis ofre noe annet. Spørsmålet blir da hva som kuttes ned på, og om de da innfrir rammeplanens alle fagområder og krav? Og hvor helhetlig tilbud får da barna, i fht. interesser og utvikling?

Artikkelen er skrevet av

Royne Berget

Daglig leder i Smedhusåsen barnehage

Medlem i Ressursgruppa for ideelle barnehager og en av initiativtakerne til #uforsvarlig – kampanjen.